Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Samorząd uczniowski

OPIS I ZDJĘCIA WSZYSTKICH DEBAT UCZNIOWSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SU - panią Paulinę Kryszak ZNAJDUJĄ SIĘ W ARTYKUŁACH. ZAPRASZAMY. 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Joanna Kucharska
p. Anna Kostera
p. Sławomir Szurek

Rzecznik Praw Ucznia:

p. Aleksandra  Bielewicz, p. Małgorzata Biesiada
skrzynka do kontaktu z Rzecznikiem Praw  Ucznia  znajduje się  w BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018/2019


RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca SU-  Maja Mądra, kl. 5c
Z-ca przewodniczącej SU- 
Laura Kosmowska, kl. 7a
Sekretarz SU -
Oliwia Nastawska, kl. 7a

 

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

Przewodniczący - Mateusz Staszkiewicz, kl 2b
Zastępca-
Kacper Guzdek, kl 2b

Opiekun Małego samorządu Uczniowskiego:
p. Aleksandra Bielewicz

 

POMAGAMY!!! POMAGAMY!!!

Akcje charytatywne, w które włączamy się w tym roku szkolnym:

„NAKRĘTKI PLASTIKOWE” – zbieramy nakrętki od plastikowych butelek w ramach akcji „Zakrętki Info” dla podopiecznych Fundacji „Bez tajemnic”, nakrętki przynosimy do świetlicy szkolnej!!!
„CEGIEŁKI - KALENDARZYKI” – rozprowadzamy cegiełki w cenie 1 zł. w ramach akcji prowadzonej przez Fundację „Pomóż i Ty”, a zebrane fundusze przekażemy na zakup sprzętu do edukacji i obsługi komputera za pomocą ruchów gałek ocznych dla 17-letniego Kamila!!!
„GÓRA GROSZA” – zbieramy monety groszowe dla podopiecznych Fundacji „Nasz Dom”, monety dostarczamy do biblioteki szkolnej!!!
„MAKULATURA” – w ramach akcji „Przywróćmy dzieciom uśmiech” zbieramy makulaturę (gazety, czasopisma oraz pojedyncze kartki), a zebrane fundusze zostana przekazane na rzecz dzieci przebywajacych w rodzinnych domach dziecka; makulaturę przynosimy do biblioteki szkolnej!!!
„DZWONEK NA OBIAD” – Fundacji „Być bardziej”, zbiórka monet na wykupienie obiadów dla uczniów z mniej zamożnych rodzin

 

REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KALISZU

§ 1
Organizatorem „szczęśliwego numerka” jest Samorząd Uczniowski. Dziennik elektroniczny samodzielnie losuje szczęśliwy numerek codziennie, na dany dzień.

 § 2
Osoby, które posiadają taki sam numer w dzienniku, jak wylosowany „szczęśliwy numerek”, w danym dniu zwolnione będą z niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.
Jeśli dany nauczyciel umawiał się z konkretnym uczniem, że zostanie spytany na następnej lekcji, wówczas „szczęśliwy numerek” nie zwalnia go z odpowiedzi w tym przypadku. Ponadto „szczęśliwy numerek” nie zwalnia ucznia z odrabiania zadań domowych, aktywnego udziału w lekcji, zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.  

§ 3
Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

 § 4
W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich, zarówno na lekcji, jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących „szczęśliwemu numerkowi”.

Ponadto, jeśli w szkole będzie miało miejsce:

  • niszczenie bądź podmienianie „szczęśliwego numerka”,
  • nieodpowiednie zachowanie uczniów,
  • zagrażanie porządkowi i bezpieczeństwu,
  • niszczenie mienia szkolnego,

wówczas decyzją Rady Pedagogicznej, „szczęśliwy numerek” może zostać zawieszony do odwołania.

Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego 16 września 2014 r.