Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z RODO

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kaliszu im. Konstytucji 3 Maja, ul. 3 Maja 16 jest: Dyrektor Szkoły.

2.         Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole osobiście lub za pomocą poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres Inspektora pana Mariusza Bzderka: iodo@sp1.kalisz.pl

3.         Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)        w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych Administratora danych osobowych;

b)        na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

c)         w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

5.         W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)         organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu.

6.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-              dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

-              osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

-              osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

-              dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

-              dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

d)         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-              osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

-              przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

-              Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

-              osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)         prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-              przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;

-              przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

f)          prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-              zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-              przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.         W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.         W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kaliszu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.      Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                                                             Beata Zalewska

                 Kalisz, 28 maj 2018r                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Kaliszu

              ………………………………                                …………..………..………………..………

                        (Miejscowość, data)                                                                 (Podpis)

 

INFORMACJA