Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu www.sp1.kalisz.pl.

Data publikacji: 2018-07-01

Data aktualizacji: 2018-07-01

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Kontrast na stronie internetowej spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Administratorzy starają się ograniczyć do minimum skany dokumentów oraz treści graficznych w publikowanych dokumentach. Będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Treści niedostępne
1.  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

2.  serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury,

3.  na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

4.  niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

Wyłączenia:
1.  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

2.  transmisje prowadzone na żywo i zachowane na stronie które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

3.  Skany dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich a podlegających publikacji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna
1.     Budynek szkoły nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Kucharska adres poczty elektroniczjoanna.kucharska@sp1.kalisz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kaliszu

/…/

Beata Zalewska