Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Historia Bractwa Kurkowego w Polsce
07.05.2022 godz. 08:42

Regulamin konkursu

„Historia Bractwa Kurkowego w Polsce”

 

W związku z obchodami XXVIII Europejskiego Strzelania o Srebrną Lilię
św. Józefa,  pod patronatem honorowym:

Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza, Pana Tadeusza Edmunda Skarżyńskiego

 

1.      Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu, 3 Maja 16, 62-800 Kalisz,

Koordynator: Alicja Pecolt-Matyjak, Ewa Wawrzyniak

Wszelkie pytania odnośnie konkursu proszę kierować na maila:

alicja.pecolt.matyjak@sp1.kalisz.pl

lub telefonicznie: 606 233 076, 506231671

Aktualne informacje dostępne także na stronie www.sp1.kalisz,pl

 

2.      Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4 - 8 Miasta Kalisza

 

3.      Cele konkursu:

1)      Uczczenie obchodów Europejskiego Strzelania o Srebrną Lilię
św. Józefa

2)      wyszukiwanie, propagowanie i upowszechnianie informacji dotyczących Bractwa Kurkowego

3)      prezentacja pomysłowości i uzdolnień uczniów,

4)      rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez realizację autorskich pomysłów,

5)      rozwijanie twórczej aktywności.

 

4.      Przedmiot konkursu i warunki uczestnictwa:

Uczniowie biorący udział w konkursie mogą wykonać pracę dotyczącą tematu konkursu:

·        plastyczną, dowolną, płaską techniką w formacie A3  dostarczyć osobiście na adres organizatora,

 

Praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasę, szkołę, dokładny adres szkoły i telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

 

5.      Terminarz konkursu i zgłoszenia uczniów:

Termin składania prac konkursowych upływa 20 maja 2022 roku.

Do karty zgłoszenia ucznia do konkursu należy dołączyć zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku, podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów.

 

6.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2022 roku.

O wynikach uczniów i wręczeniu nagród szkoły zostaną poinformowane telefonicznie.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej i Facebooku organizatora.

 

7.      Komisja konkursowa:

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Do zadań komisji należy: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, ocena prac, przyznanie nagród.

Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niezgodnych z

regulaminem, nierealizujących tematu konkursu lub niespełniających innych zasad konkursu.

Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

 

8.      Nagrody:

Laureaci otrzymają cenne nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy, wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, nauczyciele/opiekunowie zgłaszający uczniów do konkursu otrzymają podziękowania.

 

9.      Kryteria oceniania:

·        zgodność z tematem

·        pomysłowość, inwencja twórcza i kreatywność,

·        estetyka i czytelność wykonania pracy,

 

10.   Postanowienia końcowe:

1)      Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające treści niezgodne z prawem i regulaminem oraz mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób.

2)      Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, , musi być osobistym dziełem autora i nie może naruszać praw autorskich.

3)      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do komisji.

4)       Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na utrwalenie i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz jego pracy wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem.

5)      Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej organizatora i FB,  który zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu a także do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskich prac w każdym momencie, bez podawania przyczyn.

6)     Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w konkursie. Integralną częścią regulaminu jest zgoda rodzica na udział  dziecka w konkursie  (załączniknr 1) Klauzula informacyjna  (załącznik nr 2).

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2