Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Nowatorstwo pedagogiczne

Nowatorstwo nauczycieli w praktyce szkolnej 2017/2018

Rozwiązania nowatorskie służące rozwojowi uczniów dotyczące:

metod pracy np.:

 • nowatorskie metody nauki czytania: stosowanie norweskiej metody czytania ze zrozumieniem ANTARES;
 • metody „Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci” autorstwa Teresy Danielewicz, Ewy Hanter, Anny Koźmińskiej, Janiny Magnuskiej,  wykorzystywanie nauczania polisensorycznego z wykorzystaniem muzyki., wykorzystanie metody sześciu myślących kapeluszy Edwarda de Bono na godzinach wychowawczych w klasach 1-6;
 • wykorzystywanie w pracy metody tutoringu na zajęciach pozalekcyjnych- celem tej metody były indywidualne spotkania podczas których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi nauczyciel pracował z podopiecznym. Wspierał go, pomagał rozwinąć umiejętności oraz pogłębić sztukę maksymalnego korzystania z własnych talentów. Tutoring pozwolił na coś więcej, niż tylko weryfikację wiedzy, ale wzmocnił poszukiwania i zainteresowań ucznia, któremu towarzyszył tutor: nauczyciel, służący radą i potrafiący umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań – świetlica szkolna, zajęcia pozalekcyjne
 • wykorzystywanie w pracy z dziećmi elementy: Metody Pedagogiki Zabawy, Metody Carla Orffa, Metody Paula Dennisona, Metody Batii Strauss, Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metody Weroniki Sherborne, Metody Rudolfa Labana; Cykl zajęć w klasach 1-3: „Nauka przez zabawę”: rebusy wprowadzające do tematu lekcji, wierszyki ułatwiające naukę przedmiotu, dowcipy uczące logicznego myślenia i wyciągania wniosków, gry uatrakcyjniające lekcje; stosowanie nauczania wyprzedzającego: w klasie 6b przy realizacji tematu ,,Reklama czyni cuda” (plastyka), w klasach 6a i 6b przy realizacji tematu ,, Zabytki architektury w moim mieście”  (plastyka)
 • motywowanie uczniów do nauki (Merrill Harmin „Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?”):  mobilizowanie uczniów: układ lekcji mobilizujący do pracy, szybkie tempo, nauczanie warstwami – spiralny układ materiału, różnorodność kontrolowana, zaangażowanie uczniów: runda bez przymusu, pytanie – wszyscy piszą, zdania podsumowujące, niedopowiedzenia i praca w parach, głosowanie, zapytaj kolegę, wymiana w parach, powtarzanie chórem, uważne słuchanie wykładu, wysłuchaj i zapisz, ożywić dyskusję, głośne myślenie, krok po kroku – ćwiczenie pod kierunkiem nauczyciela, test powtórka

Treści nauczania: realizowane treści w ramach zatwierdzonych przez Kuratorium Oświaty  innowacji pedagogicznych:

 • Innowacja pedagogiczna „Na tropie odpadów – segregacji tak” zarejestrowana pod nr DKa.5361.2.26.2012 w Delegaturze w Kaliszu
 • Innowacja pedagogiczna „Podróż z książką” zarejestrowana pod nr DKa.5361.2.29.2013 w Delegaturze w Kaliszu
 • Innowacja pedagogiczna „Wiem co jem zdrowo się odżywiam” zarejestrowana pod nr DKa.5361.2.28.2013 w Delegaturze w Kalisz
 • Innowacja pedagogiczna „Mój pierwszy krok w świecie biznesu” zarejestrowana pod nr 5361.2.318.2014
 • Innowacja pedagogiczna  „W przyjaźni z przyrodą – poznajemy parki krajobrazowe Wielkopolski” zarejestrowana pod nr 5361.2.401.2014,

oraz programów własnych:

 • Program profilaktyczny z zakresu profilaktyki wiktymologicznej  - autor p. Mariusz Nawrocki
 • Program edukacji czytelniczej dotyczący innowacji pedagogicznej  „ Podróż z książką” dla klasy II i III  – autor p. Iwona Jankowska
 • Program  dotyczący innowacji pedagogicznej „ Wiem co jem, zdrowo się odżywiam”
 • Program profilaktyczny z zakresu higieny jamy ustnej dla klas I „ Zdrowy ząbek” – autor p. Julita Kowalska
 • Program z wychowania komunikacyjnego dla klas I-III „ Zebra” – autor p. Joanna Sobocińska, p. Małgorzata Gajewska
 • Program piłki siatkowej dla klasy IV  - autor p. Marek Ignasiak, p. Bożena Kaźmierczak
 • Program piłki nożnej dla klas IV-VI  - autor p. Marek Ignasiak, p. Bożena Kaźmierczak
 • Program  dotyczący innowacji ekologicznej "Na tropie odpadów-segregacji "tak" – autor p. Beata Muszyńska
 • Program profilaktyczny dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi „Akademia dobrych emocji” – autor p. Julita Kowalska.
 • Program zajęć koła ortograficznego dla uczniów klas II-III „ Różowy hipopotam” dla uczniów– autor p. Julita Kowalska.
 • Program  dotyczący innowacji „Poznajemy Parki krajobrazowe Wielkopolski” – autor p. Beata Muszyńska
 • Fascynująca podróż w nieznane" - program rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz własnej aktywności twórczej uczniów klas IV - VI– autor Paulina Kryszak
 • Program  dotyczący innowacji „Moje pierwsze kroki w świecie biznesu” – autor Joanna kucharska, Paulina Kryszak
 • Szkolny program wspierania rozwoju dziecka młodszego na I etapie edukacyjnym „ Przyjazna szkoła”.
 • Program podniesienia efektywności kształcenia dla klas IV-VI – autor Anna Sarnowska, Ewa Malinowska
 • Program dotyczący innowacji „Książkowe mole w akcji dla klas V-VI - autor Anna Sarnowska, Danuta Wejman.
 • Program dotyczący stylów uczenia się uczniów ,, Czy potrafię się uczyć ?”
 • Program dotyczący wielorakiej inteligencji ,, Jestem niepowtarzalny”
 • Program ,, Moje talenty”.
 • Program wspierania ucznia z trudnościami w uczeniu się dla uczniów klas I-VI
 • Program dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej „ Mały    plastyk” - autor Joanna Kucharska.
 • Program we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną filia nr 5 –  „ Lubię czytać” - autor Joanna Kucharska., np.:cykl spotkań w ramach Politechniki Dziecięcej- współpraca z PWSZ. Celem programu było wprowadzenie dzieci do niezwykłego im świata nauki. Mali studenci uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych i prowadzonych na odpowiednim poziomie zajęciach z zakresu nauk technicznych i matematyczno-przyrodniczych. Udział w programie rozwinął ich ciekawość i pragnienie poznawania świata, a w konsekwencji poszerzył ich zasób wiedzy i sprawiał, że dalsza nauka przychodzi im łatwiej. Między innymi jedno ze spotkań w drukarni uczelnianej przyczyniło się do powstania książki samodzielnie redagowanej przez uczniów klasy 3b – „Wesoła ferajnaz 3b”. Te działania nowatorskie przyczyniły się do popularyzacji literatury, czytelnictwa i książki oraz tworzenie postaw aktywności uczniowskiej.  Uczniowie mieli okazję na  zdobywanie wiadomości, kształcenie i doskonalenie umiejętności redagowania tekstów, uczenie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz rozbudzanie zainteresowań szeroko rozumianą literaturą . – klasa 3b

 

Wykorzystania środków dydaktycznych: wykorzystanie na zajęciach materiałów, pomocy wykonanych przez uczniów, prowadzenie cyklu zajęć „Wirtualna podróż do muzeum”, których istotą jest multimedialne zwiedzanie najciekawszych muzeów Polski, Europy i świata, a następnie przeprowadzenie lekcji odwróconych i prezentacje wybranych obiektów z wycieczki; Żywe lekcje historii, języka angielskiego, lekcje poprzez łącza internetowe; wykorzystywanie metodników i patyczków OK.

Komunikacja z uczniami: lekcje odwrócone - prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów klasy IV-VI, lekcje odwrócone w klasie 3a wysyłanie prac domowych drogą e-mailową,

Komunikacja z rodzicami: dzienniki elektroniczne, komunikowanie się z rodzicami drogą e-mailową

Inne: autoewaluacja własnej pracy,  realizacja projektów zewnętrznych, 

 • zajęcia warsztatowe z uczniami i rodzicami pt. „Rodzice wspomagają pracę nauczyciela” cykl spotkań –zajęć prowadzonych przez rodziców ,dziadków –absolwentów naszej szkoły Pan Jerzy Moczydłowski-(dziadek uczennicy klasy 4a) kombatant wojenny, zapoznanie dzieci z wydarzeniem historycznym jakim była II wojna światowa, przedstawienie uczniom rzeczywistości życia podczas okupacji, uświadomienie uczniom różnic wynikających z życia w okupowanej Polsce i w okupowanym Kaliszu w odniesieniu do czasów współczesnych; p. Jacek Jasiński(tata uczennicy klasy 3b)-ratownik medyczny( zasady udzielania 1 pomocy); „Zdrowe śniadanie dla ucznia”- projekt międzyklasowy klasa 3a i 3b, rodzic p. Małgorzata Kobińska( mama uczennicy klasy 3b)- nauczyciele- dzieci.  
 • lekcje wspólne nauczycieli: p.Kaczmarek, p.Muszyńska; Korzystanie z zasobu Scholaris, na bazie strony przeprowadzanie e-lekcji, wykorzystywanie prezentacji multimedialnych oraz interaktywnych ćwiczeń, wymiana doświadczeń w ramach sieci doskonalenia 
 • cykl zajęć dla społeczności lokalnej : nauka języka anielskiego, robótek ręcznych, składania origiami.
 • Zajęcia warsztatowe, laboratoryjne  realizowane poza szkołą:
  • Zajęcia warsztatowe w  mleczarni- poznanie sposobu zachowania w zakładzie produkującym żywność oraz zasad zdrowego odżywiania – wycieczka do kaliskiej mleczarni
  • Zajęcia warsztatowe na Zawodziu  kl. 4a i 4 b poznanie przez uczniów dnia codziennego w prehistorycznym grodzie,- poznanie przez dzieci początków historii Kalisza ,udział uczniów w zajęciach warsztatowych na temat codziennych zajęć oraz różnic wynikających z życia codziennego mieszkańców grodu
  • Pobyt na Zielonej Szkole w Szklarskiej Porębie kl.5 b– obserwacja pracy w hucie szkła, powstawanie ciekawych form szklanych w manufakturze -zajęcia warsztatowe w leśnej hucie szkła. Uczniowie zapoznali się z metodami ręcznego wytwarzania szklanych wyrobów.
  • udział uczniów klasy 2b w zajęciach laboratoryjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska Delegatura w Kaliszu. Sposoby ochrony środowiska, segregowanie odpadów, gospodarowanie elektroodpadami – spotkanie z pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska delegatura.w Kaliszu – Mirosławem Karolakiem. Poznanie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska, ćwiczenia praktyczne w laboratorium biologicznym i chemicznym . 

Realizacja projektów przedmiotowych

 • „Rodzinny festyn sportowy”- rodzice, nauczyciel, dzieci
 • „Pożegnanie roku na sportowo i wesoło”- rodzice , nauczyciele i dzieci
 • „Wielkanocne tradycje i zwyczaje”- rodzice, nauczyciel i dzieci

 Realizacja  projektów międzyprzedmiotowych

 • ogólnoszkolny projekt edukacyjny „ Moje pierwsze kroki w   Jedynce”, którego głównym celem jest szerzenie wśród uczniów wartości edukacji przez całe życie.
 • projekt międzyprzedmiotowy„ Mój dom, moja rodzina” ( język polski, język angielski, matematyka, plastyka, muzyka kl. 4 i 6)
 • projekt międzyprzedmiotowy we współpracy z wychowawcą klasy 2b p .Renatą Karolak oraz wychowawcą klasy 2a p. Małgorzatą  Gajewską „wielka Brytania w oczach dzieci” 5 maj 2014r- podsumowanie projektu.
 • „Kapsuła Czasu” Realizacja projektu na j.angielskim, historii, plastyce, j.polskim. Przygotowanie Kapsułu Czasu przez uczniów klas 6, prowadzenie przez uczniów dziennika realizacji projektu, zakopanie kapsuły czasu na terenie szkoły – ustalenie terminu otwarcia kapsuły z przyszłymi absolwentami.
 • „Wspomnienia”; „Kopciuszek na wesoło” - prezentacja rezultatów metody projektu, przygotowanych  przedstawień podczas Konfrontacji Teatralnych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Numer 9 w Kaliszu;
 • projekt we współpracy z przedszkolem „Niezapominajka” stosowanie metody „ Uczymy się od siebie- doświadczamy wiedzy”: współpraca Przedszkola Niezapominajka z p. Iwoną Jankowską w ramach projektu  „Mam 6 lat”. 
 • Projekt międzyklasowy ,,Zdrowe śniadanie dla uczniów”realizowany przez p. Julitę Kowalską i p. Iwonę Jankowską wychowawców kl.III, uczniów i rodziców-p.Małgorzatę Kobińską

Opracowanie dobrych praktyk i umieszczenie ich na stronach:
Kuratorium Oświaty
www.profesor.pl
www. edu.pl
www.kalisz.mm.pl/-dembus/zespoły.htm

 • p. Julita Kowalska – innowacja pedagogiczna „Wiem co jem- zdrowo się odżywiam”
 • p. Beata Muszyńska- innowacja pedagogiczna „Na tropie odpadow- segregacji tak”
 • p. Renata Karolak -innowacja pedagogiczna „Na tropie odpadow- segregacji tak”
 • p. Joanna Kucharska – Koncert Charytatywny, Charytatywny Maraton Zumby, Koło teatralne, Sami o sobie- Samorządność Uczniowska
 • p. Paulina Kryszak - Sami o sobie- Samorządność Uczniowska
 • p. Aleksandra Bielewicz - Koncert Charytatywny, English is fun- Angielski to zabawa, Sami o sobie- Samorządność Uczniowska
 • p. Agnieszka Fiechowska- współpraca z Kaliskim Bractwem Kurkowym.
 • p.Beata Muszyńska, Bożena Kaczmarek – „Moje miasto – moja mała ojczyzna”